• about.html

Từ đó, thành lập năm 2015, là một công ty sản phẩm gia dụng với đầy đủ các youthful.spirit tích hợp với thiết kế Taking, chất lượng tạo ra thương hiệu, thương hiệu tạo điều kiện phát triển như khái niệm và chuyên nghiệp, tôn trọng chân thành kiên trì như thái độ, công ty đang tập trung vào sản xuất các sản phẩm nhựa cho chi phí hàng ngày, sứ vệ sinh, sản phẩm, sản phẩm kim loại.